Централен комитет

Централен Комитет
Централен Комитет е највисок орган на Партијата меѓу два Конгреса,
орган во кој е поставена целата партиска инфраструктура(Извршен комитет, Општински комитет, Унија на млади сили и други помошни тела на партијата)овластувањата на Централниот комитет се дефинирани во Статутот на партијата, а неговиот начин на работа со Деловникот за работа на Централниот комитет.