Партиски комисии

Комисиите бројат од 10-15 члена. Извршниот комитет назначува Председатели еден или повеќе потпредседатели и секретар на комисиите.
Извршниот комитет ги формира следниве комисии:

-Комисија за европска интеграција
-Комисија за информатика и телекомуникации
-Комисија за надворешни работи
-Комисија за финансиски и монетарни прашања
-Комисија за економија,енергетика и индустрија
-Комисија за мали и средни претпријатија и претприемништво
-Комисија за образование и наука
-Комисија за здравство
-Комисија за правни работи
-Комисија за градежништво, урбанизам и транспорт
-Комисија за социјални прашања и работни односи
-Комисија за култура
-Комисија за локална самоуправа
-Комисија за безбедност и одбрана
-Комисија за политички систем и политички прашања
-Комисија за спорт и физичка култура
-Комисија за земјоделство и агро индустрија
-Комисија за животна средина